Sekce perinatologie a fetomaternální medicínySekce perinatologie a fetomaternální medicíny - Titulní stránka webu
ČGPS

Zápis ze zasedání výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) ČGPS ČLS JEP

6. 4. 2017, Karlovy Vary

Přítomni: Měchurová, Lubušký, Pařízek, Binder, Velebil, Vlk, Šimetka, Čepický

Omluveni: Procházka

 1. Zahájení schůze (Měchurová)
 2. Kontrola zápisu minulého zasedání výboru (Vlk)
 3. Členové výboru vyslechli zprávu o připravenosti právě počínající konference (Karlovy Vary 2017 - firma BOS s.r.o., prim.Semerádt). Konference je plně zajištěna, drobné problémy s ubytováním řešeny, program konference schválený, včetně prezentace nových doporučených postupů (zejména „Předčasného porodu“). Na žádost kardiologů byl zařazen blok o těhotenských kardiomyopatiích.
 4. Výbor schválil odborná témata ke zpracování a tvorbě (nebo revizi) doporučených postupů pro rok 2017/2018:
  • Analgezie a anestezie v porodnictví (Pařízek, multioborový konsensus),
  • Život ohrožující krvácení v porodnictví, revize (Pařízek),
  • Roztroušená skleróza a těhotenství (Hanulíková, Binder, Vlk, neurologové),
  • Hypertenze v těhotenství, revize (Vlk, Měchurová, Šimetka, Procházka, Lubušký). Všechny postupy by měly být připraveny do příští konference SPFM v dubnu 2018.
 5. Měchurová informovala, že jednokolové volby do výboru SPFM se uskuteční v únoru 2018. Nový výbor pak poprvé zasedne v průběhu příští konference SPFM v Mikulově (12.-14.4.2018).
 6. Nosné téma příští konference SPFM bude: „Kardiovaskulární a hematologická onemocnění v porodnictví“. Členové výboru se shodli nad vhodností úzké spolupráce s internisty, kardiology, intenzivisty a hematology. Workshop pro porodní asistentky bude na téma: „Intrapartální hypoxie plodu“ – odborným garantem bude doc. MUDr. Lukáš Hruban, PhD.
 7. Odstupující regionální perinatolog prim. MUDr. Petr Sák, PhD. představil nového regionálního perinatologa pro Jihočeský kraj – MUDr. Miloše Velemínského, PhD.
 8. Měchurová informovala o sdružení Juno Moneta. Reakce (právně podložené vyjádření) na aktivity tohoto sdružení ohledně rozesílání obsáhlých dotazníků jednotlivým porodnicím byla rozeslána mailem všem členům výboru a regionálním perinatologům.
 9. Měchurová též informovala o tom, že Ministerstvo zdravotnictví opět nezařadilo perinatologii a fetomaternální medicínu v „Návrhu znění vyhlášky o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů“ mezi nástavbové atestační obory. Výbor ČGPS odeslal na MZ v rámci vnitřního připomínkového řízení zásadní námitky.
 10. Doc. Feyereisl byl osloven SZÚ o vyjádření ohledně problematiky HIV/AIDS u těhotných žen v ČR. Výbor SPFM byl požádán o vyjádření a shodl se nad následujícím výrokem: Problematika je zpracovaná v odborném doporučení platném pro všechny těhotné ženy, viz doporučený postup „Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství“. Nicméně stále nemáme k dispozici fungující registr a tudíž ani nemáme k dispozici výsledky a data ohledně vyšetření HIV a dalších STD v těhotenství“.
 11. Příští výbor se bude konat dne 9.10.2017 od 10:00 hodin v ÚPMD Praha.

zapsal
MUDr. Radovan Vlk